Kategorijos

Informacija

Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši Privatumo politika  (toliau - Politika) reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasi V.Juzėno IĮ „Geležėlė“ (toliau - Pardavėjas) tvarko elektroninėje parduotuvėje www.gelezele.lt  (toliau - elektroninė parduotuvė) Pirkėjų asmens duomenis.

1.2. Pirkėjų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios sąlygos, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

1.3. Pardavėjas įsipareigoja parduoti prekes fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Pirkėjai, neturintys 18 metų, gali pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

2. Registracijos pateikimo taisyklės

2.1. Pirkėjas registracijos formoje turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Pirkėjo galimybes naudotis elektroninė parduotuve.

2.2. Pardavėjas pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio ar juridinio asmens, apsilankiusio elektroninėje parduotuvėje, teisę į privatumą. Pardavėjas renka ir panaudoja fizinio ar juridinio asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą elektroninės parduotuvės registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad:

  • tinkamai įvykdyti prekių ar paslaugų užsakymus;
  • išspręsti problemas susijusias su prekių ar paslaugų kokybe;
  • vykdytų lojalumo programą;
  • įvykdytų kitus sutartinius įsipareigojimus.

2.3. Informaciją susijusią su Pirkėjo įsigytomis prekėmis ar paslaugomis Pardavėjas gali naudoti statikos tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Pirkėjo asmens tapatybės.

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1. Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 2.2 tikslams pasiekti.

3.2. Pardavėjas neturi teisės perduoti Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims, negavę Pirkėjo atskiro sutikimo, išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka.

4. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

4.1. Pirkėjas turi teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

4.2. Pardavėjas turi turėti naujausią su Pirkėju susijusią informaciją, reikalingą savalaikiam ir kokybiškam užsakymų įvykdymui.

5. Informacijos ar pretenzijos perdavimas

5.1.Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami elektroniniu paštu info@gelezele.lt

5.2. Atsakymas Pirkėjui pateikiamas tokia forma, kokia Pardavėjas gavo pranešimą ar pretenziją. Atsakymas į pretenziją Pirkėjui pateikiamas per 10 darbo dienų nuo pretenzijos gavimo dienos.

6. Asmens duomenų tvarkymas

6.1. Patvirtindamas registracijos formą, Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys,  savanoriškai pateikti registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

7. Taisyklių keitimas

7.1. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti Privatumo sąlygas. Apie pakeitimus Pardavėjas praneša elektroninėje parduotuvėje.

7.2. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, Pardavėjas laiko, kad Pirkėjas sutiko su sąlygų pakeitimu.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1.Visi šalių nesutarimai, dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka